รวบรวมวีดีโอที่ไปคุยมา

การออกแบบ UX ไม่ใช่แค่ฟังก์ชั่น

TCDC, 2017

เรียนเรื่อง UX โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน UX ของไทย

Future Classroom, 2020

รู้จัก “UX Designer” อาชีพที่องค์กรต้องการ แต่คนทำน้อย

Future Trend, 2020

Beyond UI: Designing for Emotions ออกแบบ UI ให้ “เข้าถึงใจ” ผู้ใช้งาน

Skooldio, 2020

UX/UI คืออะไร?

ODDS Team, 2018

Visual Recording TMB Digital Talks “UX & UI to be the Difference”

TMB, 2018

คุยเรื่อง UX และคำถามที่ทุกคนสงสัย กับพี่แบงค์ UX Academy

Future trend, 2018: https://fb.watch/5EtF1XV8it/

Whizdom Society : Be the Change “Day 4”

Be the change, 2020 : https://fb.watch/5EtAGedL7O/

UX Thailand Meetup 17: About UI from a couple of UX

UX Thailand Meetup, 2018

Gucode Special — Agile & UX

Gucode, 2017

UX approaches breakdown

Gucode Vlog, 2018

I am a big believer that great UX comes from all team members, not one. #UX Evangelist at ODDS #Co-founder of UX Academy #Certified Sprint Master.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Apirak

Apirak

I am a big believer that great UX comes from all team members, not one. #UX Evangelist at ODDS #Co-founder of UX Academy #Certified Sprint Master.

More from Medium

How might we enhance the “referring to recipes on mobile while cooking” experience?

Recipe Screen Read mode, Recipe screen cook mode

Ironhack’s Prework:Jeff Milligan_Challenge2

Deliveroo Landing Page Redesign

How to resize without distortion in Adobe After Effects